Obchodní podmínky

1. Pojmy

1.1. Portál Huradolazni.cz provozuje Cestovní agentura Hurá do lázní, s.r.o. (dále jen CA), se sídlem na adrese Široká 83, Chrudim IV, 537 01 Chrudim. IČ: 09905278. Telefon: +420773185758, email: info@huradolazni.cz.

1.2. Zákazník – osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si služby nabízené v Ubytovacích zařízení.

1.3. Ubytovací zařízení – vlastník/nájemce ubytovacích prostor, poskytující Zákazníkovi služby podle objednávky zprostředkované CA.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi CA, Zákazníkem a Ubytovacím zařízením při realizaci zprostředkování rezervace pobytů či dalších služeb, nabízených Ubytovacím zařízením na internetových stránkách Portálu Huradolazni.cz anebo v tištěných nabídkových materiálech Cestovní agentury Hurá do lázní, s.r.o.

2.2. Smluvní vztah mezi CA a Ubytovacím zařízením se dále vedle těchto VOP a aktuálně platného ceníku Ubytovacího zařízení (dále jen „Ceník“) řídí Smlouvou o zprostředkování, smluvní vztah mezi CA a Zákazníkem se řídí dle těchto VOP řídí a aktuálně platným Ceníkem.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

4. Proces objednání služeb a jejich úhrady

4.1. Objednání

Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu:

 • Buďto odesláním formuláře z webové stránky www.huradolazni.cz
 • Nebo prostřednictvím emailu CA.
 • Telefonicky u pracovníka CA.
 • Anebo osobně na pobočce CA.

CA následně ověří u Ubytovacího zařízení volnou kapacitu v termínu, který Zákazník požaduje a sdělí Zákazníkovi informace o dostupnosti a konkrétní ceně ubytování pro vybraný termín. CA doručí zákazníkovi Potvrzení objednávky pobytu.

Závazné objednání služby nastává v okamžiku úhrady pobytu Zákazníkem.

4.2. Cena služby


Cena služby je určována Ubytovacím zařízením anebo CA. Cena je závislá na vybraném balíčku, termínu, počtu osob a dalších parametrech, které zadává Zákazník v poptávce. CA před závazným potvrzením informuje Zákazníka o konečné ceně, po jejím odsouhlasení a uhrazení na účet CA dojde k závazné objednávce služeb.

4.3. Platební podmínky

Platbu za objednané služby se zákazník zavazuje uhradit  před nástupem na pobyt. CA vyzve Zákazníka k úhradě v Potvrzení objednávky  pobytu . Úhrada je možná převodem nebo složením hotovosti na účet CA  číslo 2401938074 / 2010, vedený u Fio banky. Úhradu je možné provést i dalšími online prostředky pomocí platebního systému PayU (kreditní a debetní karta, eKonto apod.).

4.4. Zprostředkování komunikace

Ubytovací zařízení tímto souhlasí se zprostředkováním komunikace CA (včetně jakéhokoli zpracování, ukládání, příjmu a přístupu k nahlížení do monitoringu komunikace CA) a prohlašuje, že důkladně informuje své zaměstnance, zástupce a dalších osoby (a v souladu s platnými zákony od nich k tomu má souhlas) o využívání služby Zprostředkování komunikace, která je mu poskytována nebo je poskytována jeho jménem. Ubytovací zařízení souhlasí s tím, že nebude používat službu Zprostředkování komunikace k odeslání nevyžádaných obchodních sdělení. Ubytovací zařízení plně odškodní CA za jakékoli nároky třetích stran nebo pokuty, vyplývající z nezákonného nebo neoprávněného používání služby Zprostředkování komunikace pro vlastní účely Ubytovacího zařízení.

5. Storno podmínky a reklamace

5.1. V případě zrušení Objednávky zákazníkem jsou uplatněny následující storno – podmínky:

 • 20 % z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky kdykoliv po jejím potvrzení ze strany CA, a to až do 36 dne před datem nástupu, minimálně však 500,-Kč.
 • 50 % z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 35 do 11 dnů před datem nástupu, minimálně však 500,-Kč.
 • 80 % z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 10 do 4 dnů před datem nástupu, minimálně však 500,-Kč.
 • 100 % celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 3 dnů před datem nástupu, v případě nenastoupení pobytu, či v případě přerušení pobytu, minimálně však 500,-Kč.

V případě zrušení objednávky pobytu bude vrácená částka klientovi ponížena o stornopoplatek.

5.2. Storno podmínky pro vydané dárkové poukazy:

 1. Po vystavení je dárkový poukaz (dále jen „DP”) nepřenosný.
 2. Platnost „DP” je uvedena na přední straně poukazu.
 3. Po vystavení je „DP” nevratný a nelze za něj požadovat finanční náhradu.
 4. Každý „DP”, případně slevový kupon, je jednorázový.
 5. Hodnoty na slevových kuponech a dárkových poukazech nelze současně sčítat.
 6. Pokud je cena lázeňského pobytu vyšší, než hodnota dárkového poukazu, rozdíl v ceně je možno doplatit.
 7. V případě, že je cena lázeňského balíčku nižší, než hodnota dárkového poukazu, rozdíl v hodnotě se neproplácí a nelze za něj požadovat finanční náhradu.

5.3. V případě zrušení Objednávky ze strany CA, (případně Ubytovacího zařízení), nabídne CA  Zákazníkovi alternativní termín, případně pobyt v jiném Ubytovacím zařízení. V případě, že okolnosti nedovolí CA Zákazníkovi vyhovět, v krajní situaci může CA vrátit Zákazníkovi uhrazenou platbu za pobyt.

5.4. Reklamace kvality ubytování a služeb poskytnutých Ubytovacím zařízením se provádí přímo v Ubytovacím zařízení.

5.5. Reklamace služeb CA je možná písemně elektronicky na e-mailové adrese reklamace@huradolazni.cz nebo korespondenčně na adrese Palackého třída 55, Chrudim III, 537 01 Chrudim

5.6. K mimosoudnímu  řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

6. Osobní údaje

6.1. Zpracování osobních údajů

Provozovatel portálu Huradolazni.cz, společnost CA, se sídlem Palackého třída 55, Chrudim III, 537 01 Chrudim, IČ 09905278, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradci Králové pod spisovou značkou C 47096/KSHK, je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti zpracovat a uchovat informace a údaje, které mu pro účely zprostředkování objednávky poskytl (dále jen “Osobní údaje”) a to zejména za účelem zprostředkování služby. Portál Huradolazni.cz je správcem všech Osobních údajů, které zpracovává. Osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně kromě Ubytovacího zařízení. Ubytovací zařízení se stává správcem osobních údajů poté, co je přímo nebo nepřímo obdrží prostřednictvím technického zpracovatele. Zpracování Osobních údajů pro Portál Huradolazni.cz provádí zpracovatelé, kteří jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou. Každá ze stran je povinna poskytnout odpovídající ochranu Osobních údajů, aby bylo zabráněno jejich ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití, vymazání a zveřejnění, a podle platných zákonů zpracovávat Osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající zachování důvěrnosti a bezpečnost Osobních údajů. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje maximálně po dobu 2 let od poslední objednávky Zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správného poskytnutí objednané služby a za účelem přesnějšího nabízení vhodných doplňujících služeb.

6.2. Prohlášení o ochraně Osobních údajů a souborech cookie

Portál Huradolazni.cz používá soubory cookie a zpracovává Osobní údaje způsobem, který je popsán v samostatném dokumentu Prohlášení o ochraně soukromí na stránce www.huradolazni.cz/obchodni-podminky

6.3. Zasílání obchodních sdělení

Na e-mailovou adresu, korespondenční adresu anebo telefonní číslo mohou být zákazníkovi zasílány obchodní sdělení nabízející obdobné nebo navazující služby, pokud s tím zákazník nevysloví nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním Osobních údajů může Zákazník vyjádřit na emailové adrese info@huradolazni.cz, případně obchodní sdělení odhlásit prostřednictvím odkazu v něm zakotveném.

E- mailová adresa bude zpracována po dobu 3 let od objednávky služeb prostřednictvím portálu huradolazni.cz.

6.4. Vaše práva

Podle GDPR máte právo:
– zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
– vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
– na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
– požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
– na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s GDPR,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. Platnost a účinnost

7.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinností dnem 01.08.2021

7.2. Platné znění těchto VOP je k dispozici v sídle Portálu huradolazni.cz a je zveřejněno na webových stránkách www.huradolazni.cz